Občinska seja o povečanju kamnoloma

  
 1. Agencija republike Slovenije za okolje in prostor je občino prosila za mnenje pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje izkoriščanja mineralnih surovin v kamnolomu Anhovo. Občinski svetniki občine Kanal ob Soči so kljub izčrpni analizi strokovnega sodelavca občine z 10 glasovi PROTI, 4 ZA ter 3 vzdržanimi glasovali PROTI sklepom, ki bi ARSU naložili ponovno presojo in proučitev vplivov na okolje zaradi povečanega črpanja rudnin iz kamnoloma. Tako so župan in svetniki prevzeli odgovornost za vse posledice za naslednjih 50 let.
  Vsebino predlaganih sklepov si lahko preberete spodaj. Vsebino celotne priloge k 2. točki 21. redne seje pa na spletni strani občine Kanal ob Soči.
  VI. PREDLOG SKLEPOV
  Občinskemu svetu se predlaga sprejem naslednjih sklepov:
  1 . Občina naj v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja opozori Agencijo RS za okolje o določbi
  40. člena Odloka o podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za kamnolome Rodež in Perunk (Uradni list RS 22/09) ter na tej podlagi uveljavlja položaj stranke v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja.
  Občina naj o obveznostih iz tega člena opozori tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki naj to določbo OPPN upošteva v postopku priprave koncesijske pogodbe.
  Občina naj Agencijo RS za okolje in Ministrstvo za infrastrukturo opozori tudi na razhajanje med količinami pridobivanja, ki so bile obravnavane pri pripravi OPPN in okoljskega poročila ter sedaj predvidenimi bistveno večjimi količinami. Te odpirajo vprašanje skladnosti predvidene količine pridobivanja s prostorskim aktom. Agencija in ministrstvo naj pred odločitvijo o izdaji okoljevarstvenega soglasja in pred podpisom koncesijske pogodbe tudi preverita, ali je predlagana količina pridobivanja 2.000.000 t./leto v primerjavi s količino 900.000 t/leto v letu 2013 upravičena in skladna z načeli trajnostnega izkoriščanja mineralnih surovin, opredeljeni v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in predvideni v osnutku Državne rudarske strategije. Ob tem, ko je razumljivo pričakovanje podjetja, da mu bo zagotovljena mineralna surovina za proizvodno cementa, ni upravičena bistveno večja količina izkoriščanja, ki bi iz okolja črpala neobnovljiv naravni vir za druge namene.
  2. Občina naj posreduje Agenciji RS za okolje pripombe in pomisleke, ki so podani v poglavju V. 2. tega gradiva k poročilu o vplivih na okolje, ter zahteva, da se presoje posameznih vplivov na okolje dodatno proučijo in dopolnijo, predvsem pa posledično ponovno oceni skupna obremenitev okolja. K dopolnjenemu poročilu mora imeti občina kot stranka v postopku možnost ponovne izjasnitve.
  3. Občinski svet naj v prihodnje opravi poglobljeno razpravo o dolgoročnih proizvodnih in razvojnih načrtih podjetja in skupine Salonit Anhovo d.d., predvsem o njihovih okoljskih in prostorskih vidikih, in o njihovem vplivu na prihodnji prostorski in bivanjski razvoj lokalne skupnosti.
Facebooktwittermail