Spremenimo življenje na bolje

  

Spoštovani občani in občanke!

V luči zadnjih dogodkov (nesprejetje sklepov s strani svetnikov občine Kanal ob Soči, ki bi ARSO naložil ponovno presojo vplivov na okolje pred izdajo okoljevarstvenega soglasja k Povečanemu izkoriščanju mineralnih surovin v kamnolomu Anhovo) pa tudi zaradi netočnih zapisov o delovanju našega društva v zadnjem glasilu Most ter internem glasilu družbe Salonit Anhovo Naš list, smo se v društvu Eko Anhovo in dolina Soče odločili javnosti predstaviti  vlogo in poslanstvo našega društva, osvetliti splošno stanje na področju ekologije in delovanju sorodnih društev v Sloveniji, odnosu državnih in lokalnih inštitucij do problematike varovanja okolja.

Društvo Eko Anhovo in dolina Soče, ki šteje 165 članov je bilo ustanovljeno maja 2015 s podporo več kot 1000 podpisov.

Naš namen je:

–          izboljšanje okolja v katerem živimo ter ozaveščanje javnosti o problematiki (so)sežiganja odpadkov ter izkoriščanja naravnih virov,

–          slediti odločevalcem pri izdajanju okoljevarstvenih dovoljenj, soglasij… in uresničevanje vsebine le- teh,

–          preverjati verodostojnost meritev,

–          obveščati inšpekcijske službe o nepravilnostih… 

 

Usmeritev društva je naravovarstveno in okoljevarstveno področje. Zavzemamo se za ustavno pravico do bivanja v zdravem življenjskem okolju.

Vzroki za nastanek društva so:

–          visoka umrljivost in obolevnost med prebivalstvom,

–          izseljevanje prebivalstva, predvsem mladih,

–          slabi kazalniki razvoja občine,

–          slabi bivalni pogoji v okolici cementarne,

–          onesnaženost lokalnega okolja.

 

Poleg azbestoze (priznanih prek 2500 azbestnih bolezni), raka pljuč in najhujše oblike azbestne bolezni mezotelioma (v ambulanti Deskle kar 122 krat več primerov, kot v povprečni slovenski ambulanti) se pojavljajo tudi druga obolenja in respiratorne težave, slabša kakovost življenja tudi kot posledica prisotnosti hrupa, v zadnjem času tudi smradu, onesnaženje zemlje in vode, ter posledično pogojna pridelava sadja in zelenjave, omejevanje gibanja za otroke v bližini vrtcev in šol zaradi onesnaženosti tal, razvrednotenje nepremičnin, izseljevanje (predvsem mladega izobraženega kadra).

Nekaj dejstev:

–           generator 98% vseh izpustov iz nepremičnih virov v občini Kanal ob Soči je družba Salonit Anhovo (vir: Agencija Golea),

–           SA ima dovoljenje za sosežig 88 vrst različnih odpadkov, med njimi tudi nevarnih (vir: Okoljevarstveno dovoljenje za SA),

–          delež uporabe sekundarnih goriv se znatno zvišuje in je znašal leta 2014 60%, petrolkoksa pa 40% (tako imenovani »petrolkoks« ali »naftni koks« je ceneni stranski produkt naftne industrije, ostanek pri rafinaciji nafte, velja za enega najbolj umazanih fosilnih energentov, vir: http://www.ekokrog.org/2013/11/26/petrolkoks-je-pomota/), delež plina in mazuta je zanemarljiv, (vir: Gradivo na dnevu odprtih vrat SA),

–           v SA imajo dovoljenje, da letno sosežgejo 108.000 ton odpadkov od tega 15.000 ton nevarnih (vir: Okoljevarstveno dovoljenje za SA),

–           da se je med leti 2008 in 2012 povečala količina izpustov nevarnih snovi, in sicer benzena za 269%, amonijaka za 277%, živega srebra in njegovih spojin za 289%, (vir: Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal, E-PRTR),

–          SA ima okoljevarstveno dovoljenje, ki mu omogoča izpust 272,4 kilograma živega srebra in njegovih spojin na leto (vir: IPPC, Okoljevarstveno dovoljenje za SA),

–          javno prikazane meritve kažejo 24 urno povprečje izpustov in na ta način prikrijejo posamezne prekoračitve, ki pa jih interno zabeležijo v SA, nedelovanje javnih aplikacij za meritve,

–           vplivno območje se zaključi s tovarniško ograjo (v Sloveniji imamo gospodarske družbe, ki naročniku v korist uradno ocenijo vplivno območje v ozkem prostorskem obsegu, z namenom izločanja drugih strank v proces pridobivanja potrebnih soglasji / dovoljenj),

–          primerjava mejnih vrednosti emisij snovi v zrak za sežigalnice v EU in za SA izražene v mg/m3 (prah 10:30, dušikovi oksidi 200:800, benzen 1:5, TOC, skupni organski ogljik 10:50, CO ogljikov monoksid 50: neomejeno (v juniju je znašala povprečna vrednost 229mg/m3) (vir: Ur. l. RS 31/2007),

–          gibanje števila zaposlenih v SA je od leta 2004, ko je bilo zaposlenih več kot 450 delavcev padlo na nekaj več kot 150 delavcev v letu 2013 (vir: SA letno poročilo 2013),

–           med leti 2008 (6007) in 2017 (5342) se je število prebivalcev v občini Kanal ob Soči zmanjšalo za – 665 (- 12 %), populacija mladih med 25 in 35 let (894/2008 – 636/2017) pa kar za – 258 (18,6%) (vir: Statistični urad RS),

–          primerjava povprečne umrljivosti pod 65 let starosti med leti 2005 in 2014 v odstotkih med sosednjimi občinami je naslednja Kanal 22,54%, Brda 14,85%, Tolmin 16,67%, Nova Gorica 18,82%, Kobarid 15,44%, Bovec 14,9 (vir: Statistični urad RS),

–           občina Kanal ob Soči je v sedmih letih (2009 in 2016) med 212 občinami v Sloveniji najbolj nazadovala in se je uvrstila le pred občinama Hodoš in Osilnica. Po kazalnikih razvitosti, primerjava med leti 2009 (1,17) in 2016 (1,03). Koeficient nazadovanja je 0,14. (vir: Ministrstvo za finance RS, Določitev koeficientov razvitosti občin)

–          naše občine ni na seznamu registra občin, ki skladiščijo večje količine odpadkov (gume, petrolkoks in ostali odpadki, tudi nevarni), ali to pomeni, da nima ustreznega načrta v primeru požara,

–          primerjava prihodkov koncesij, ki se v skladu s koncesijskimi pogodbami nakazujejo v občinski proračun za leti 2015 in 2016:

  • Soške elektrarne, 990.000/1.000.000 evrov
  • Prirejanje iger na srečo, 400.000/400.000 evrov
  • Od lovstva ter sklada kmetijskih zemljišč, 11.500/11.500 evrov
  • Odškodnina za rudarjenje, Salonit Anhovo, 13.100/13.100 evrov

(vir: Občina Kanal ob Soči, Odlok o proračunu za leti 2015, 2016)

 

Društvo Eko Anhovo in dolina Soče se je zaradi obsega problema s katerim se ukvarja povezalo z ostalimi sorodnimi društvi, z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z podobno problematiko ter posamezniki, strokovnjaki različnih znanstvenih področji (pravniki, kemiki, strojnimi inženirji, zdravniki, biologi, arhitekti, filozofi, antropologi, sociologi…). Skupaj z 29 društvi in civilnimi iniciativami smo Vladi RS poslali pobudo za srečanje s predsednikom vlade in relevantnimi ministri z naslednjimi zahtevami:

–          NEMUDOMA IZBOLJŠA NADZOR nad podjetji in napravami, ki predstavljajo grožnjo okolju in zdravju ljudi, ter v te postopke vključi strokovno javnost in civilno družbo,.

–          NE PONAVLJA PRETEKLIH NAPAK: v preteklosti so se dogajale kršitve, ki se ne bi smele zgoditi. Izvajanje nadzora nad varovanjem okolja potrebuje najvišjo stopnjo zaupanja državljanov. Ljudje, ki skrbijo za nadzor in dovoljenja, morajo odgovorno opravljati svoje delo. Zato pozivamo k neodvisni kritični presoji dela odgovornih, v kateri smo pripravljeni sodelovati.

–          ZAČNE V ZGODNJI FAZI VKLJUČEVATI CIVILNO DRUŽBO, torej že takrat, ko se pripravljajo podlage, in potem v nadaljnjih postopkih sprejemanja strategij, predpisov, umeščanja v prostor in presoj vplivov na okolje. Sodelovanje mora biti konstruktivno in odzivno, cilj pa najboljši možen rezultat.

 

S  predstavitvami okoljskega in zdravstvenega problema sodelujemo na različnih tematskih srečanjih, kjer skušamo problematiko osvetliti z različnih zornih kotov. V mesecu juliju smo skupaj s kolektivom Odmevi sodelovali na Kreativnem taboru Sajeta v Tolminu v projektu Odmevi iz nevidnih krajin. Poleg nas so antropološko raziskavo posledic okoljevarstvenih problemov v dolini Görschitztal predstavila prof. Ute Holfelder in prof. Klaus Schönberger, Univerza Alpe Adria iz Celovca. Njuna raziskava je predstavljena kot primerjava ekoloških problemov in poskus, da se srečajo ljudje iz različnih oddaljenih krajev, ki pa jih kljub temu združuje podobna izkušnja (pri njih je bila uporaba azbesta po opozorilu lokalnega zdravnika!!! ukinjena že leta 1975). Sogovornik v debati je bil še predstavnik društva Eko Krog Uroš Macerl, ki je v debati govoril o iskušnjah društva v Zasavju in hkrati spodbudil prebivalce Posočja na sodelovanje in skupne akcije na področju ekologije ter dr. Miha Kozorog z oddelka za etnologijo in antropologijo univerze iz Ljubljane.

V začetku leta 2018 pripravljamo podobna tematska srečanja z gosti različnih znanstvenih področji ter predstavniki sorodnih društev, da našim občanom in zainteresirani javnosti predstavijo videnje okoljske problematike v sodobnem času.

O opisanih problemih obveščamo slovenske inštitucije (Varuhinjo človekovih pravic, Predsednika države, Predsednika vlade, poslance v državnem zboru, NIJZ Slovenije, ARSO, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor…).

Prav v tem času v Evropskem parlamentu poteka na pobudo evroposlancev iz Italije, Španije, Grčije… širša razprava glede problematike sosežiga odpadkov v cementarnah, v katero se bodo vključili tudi nekateri naši evroposlanci ter predstavili problem v slovenskem prostoru. Opozorili bomo tudi na grobo kršenje 27. člena Direktive 2000/76/ES.

 Dela je ogromno, vendar je naša naloga, da kot odgovorni ljudje vložimo veliko energije in svojega prostega časa v zdravo, lepšo okolico v kateri se bomo vsi dobro počutili, iz katere mladi ne bodo več odhajali, temveč prihajali.

Država ima zakone, predpise, mejne vrednosti…, ki so jih zapisali ljudje različnih interesnih skupin, z različnimi cilji, vrednostnimi stopnjami, etiko in moralo. Nekatere  pri tem vodijo želja po dokazovanju, da so najboljši, da dosežejo najvišji dobiček, najvišjo  produktivnost, …, druge, da bodo ljudje in njihovi potomci živeli v zdravem, prijetnem okolju, da bodo predvsem varni, vmes je še barvna paleta interesov, predlogov in mnenj.

Naj na koncu poudarimo, da namen društva NI ZAPRTJE tovarne Salonit Anhovo, saj se zavedamo pomena delovnih mest, predvsem tistih z visoko dodano vrednostjo. Želimo le, da deluje tako, da bo za zdravje ljudi (tudi zaposlenih v SA) in okolje predstavljala čim manjše tveganje ter, da bo njeno delovanje v interesu prebivalcev občine Kanal ob Soči danes in tudi za prihodnje rodove! To je:

–          da z največjo skrbnostjo izkorišča mineralne surovine, ki so nenadomestljiv naravni vir,

–          da si prizadeva za proizvodnjo produktov z visoko dodano vrednostjo (kakovosten cement, končni izdelki iz te surovine oz. drugi izdelki in produkti),

–          da čim bolj omeji prodajo oz. izvoz polizdelka, cementnega klinkerja v tuje države,

–          da čim bolj izkoristi prednost bližine železnice za potrebe prevoza produktov in tako razbremeni zelo obremenjeno Soško cesto,

–          da kot gorivo za svojo proizvodnjo v veliki meri uporablja čistejša goriva (plin, mazut) in v manjši meri sekundarna goriva (petrolkoks in 88 različnih vrst odpadkov),

–          da v najkrajšem možnem času odstrani razpadajoče azbestne plošče s svoje lastnine,

–          sanira  lokacijo starega Anhovega ter tako pokaže, da ji je res do ljudi in okolja,

–          preneha z omejevanjem svobode govora, demokratičnega dialoga, izmenjave mnenj, pomislekov… s tem, da s pooblastilom odvetniške pisarne poskušajo disciplinirati, morda celo utišati člane našega društva, nekatere druge občane ter celo zdravnike.

Prizadevamo si vzpostaviti normalen dialog s predstavniki lokalne skupnosti. Želimo si, da bi nas sprejemali, da nas ne bi čutili, kot nasprotnike, temveč, kot enakovredne sogovornike, predvsem pri okoljski problematiki (tu smo si nabrali že veliko znanja). Naš edini cilj je, da bi se vsi občani naše občine v svojem domačem okolju počutili dobro, živeli zdravo, da bi naše premoženje, ki so ga več desetletji ustvarjali naši predniki ohranilo vrednost, da pospešimo in podpiramo razvoj turizma, majhnih in srednje velikih ekološko nespornih podjetij, da podpiramo pozitivne dejavnosti naših ljudi. Predvsem pa, da zadržimo mlade in izobražene v našem okolju.

Odločno pa nasprotujemo prekomernemu izkoriščanju naravnih virov, onesnaževanju okolja, nižanju vrednosti našega premoženja, slabšanju psihičnega zdravja zaradi stalno prisotnega strahu ob slabih izkušnjah z uporabo azbesta. Najbolj nas je strah, da nam bodo po 30, 40, 50 letih izkoriščanja našega kraja tujci rekli zbogom ter nam zapustili izropan kamnolom, tisoče ton razpadajoče azbestne kritine, ruševine propadle tovarne, sami pa bodo s seboj odnesli milijone dobička, ki ga bodo skovali na žrtvi našega kraja ob Soči.

Vsem občanom, ki nas podpirate se iskreno zahvaljujemo. Hkrati pa vabimo vse, ki se strinjate, da je le zdravo, čisto in prijetno okolje vredno človekovega bivanja v 21. stoletju, da se nam pridružite. Prav vsi ste dobrodošli. Veseli bomo vaših idej, energije, dovolj bo že kakšen spodbuden komentar ali všeček na naši fb oz. spletni strani, kjer vsakodnevno objavljamo novice o naših aktivnostih.

Facebooktwittermail