Brošura društva Eko Anhovo

  

Spoštovane občanke in občani!
Brošura, ki jo držite v rokah, želi opozoriti na skrb vzbujajoče stanje našega bivanjskega okolja.
V preteklih letih je bilo izvedenih več strokovnih analiz, ki so potrdile, da je okolje v občini Kanal močno onesnaženo. Kljub podpori številnih neodvisnih strokovnjakov in nenehnemu opozarjanju na škodljivost sežiganja odpadkov, smo pri lokalni oblasti naleteli na negativen odziv. Po podatkih iz Soglasja št. 351-0008/2014-1 je bilo dne 14. 11. 2014 od občine Kanal podpisano gradbeno soglasje za postavitev naprav za skladiščenje in transport 3D energentov v zgorevalno komoro. Ob predlagani možnosti za predstavitev stališč o škodljivosti gradnje takšnih objektov v že tako preobremenjeno okolje in dodatno razširitvijo tovrstne dejavnosti, ki je izjemno nevarna za zdravstveno stanje prebivalcev občine Kanal, je naše društvo naletelo na odklonilen odziv pri sedanji lokalni oblasti, s pozivi naj se društvu prepove udeležbo na sejah občinskega sveta. Še več, skupina občinskih svetnikov je leta 2017 okoljevarstveniku in dobitniku Goldamanove nagrade Urošu Macerlu zagrozila s kazensko ovadbo, ker je medijsko izpostavil delovanje občinskega sveta pri sprejemanju dovoljenj v korist delovanja tovarne v Anhovem.

V tej brošuri dajemo v razmislek na eni strani kar nekaj dilem, ki pestijo prebivalce občine Kanal, na drugi pa presunljive podatke o vrednostih zastrupljanja okolja.
V občini imamo tovarno s pridobitniško dejavnostjo sežiganja odpadkov.
Skladno s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 13.3.2014 lahko tovarna v Anhovem celoten delež toplote pridobi iz odpadkov, od katerih je lahko kar 40% nevarnih! Letno lahko tako v tovarni sežgejo kar 108.960 ton odpadkov!
Med te odpadke (89 vrst) spadajo odpadna olja, topila, močno onesnažen mulj iz čistilnih naprav, gume, plastika, odpadne barve in laki itd. Vsem naštetim je skupno, da vsebujejo številne težke kovine in druge strupe, ki se sproščajo pri sežigu in s tem zastrupljajo naše okolje!
V zadnjih letih so v tovarno investirali več deset milijonov evrov, s katerimi so postavili nove naprave za skladiščenje in sežig odpadkov, niso pa investirali v filtrirne naprave.
V našem okolju je torej tovarna, ki za filtriranje dimnih plinov še vedno uporablja zgolj preproste vrečaste filtre, le-ti pa NE ZADRŽIJO težkih kovin, benzena, furanov, dioksinov in ostalih strupenih snovi, ki so dnevno izpuščeni v okolje. Vrečasti filtri so tako edini filtri, ki jih uporablja tovarna v naši občini.
Celo cementarna Lafarge Trbovlje, ki je morala prenehati z obratovanjem zaradi prekomernega onesnaževanja okolja, je imela vgrajeno odžveplevalno napravo in sistem za zmanjševanje rakotvornih dušikovih oksidov (NOx) v dimnih plinih. Sodobna sežigalnica na Dunaju, ki jo mediji prikazujejo kot model sodobne sežigalnice, je opremljena s filtrirnim sistemom vrednim več kot 120 milijonov evrov!
V naši občini ni vse v najlepšem redu, ker je okolje močno onesnaženo.
Na podlagi izvedenih internih tovarniških analiz zemljin med leti 2009 in 2011 se je ugotovilo, da je okolje v okolici tovarne močno onesnaženo. V vzorcu, ki so ga odvzeli v Morskem leta 2009, so ugotovili preseganje mejnih vrednosti svinca, živega srebra, kobalta in bakra; za nikelj pa je bila presežena celo opozorilna vrednost!
Kljub opozorilom, ki so izhajala izključno iz opravljenih analiz, se je v prihodnjih letih izdalo več dovoljenj, ki so omogočila povečanje količin sežganih odpadkov. S tem je bila kršena tudi Aarhuška konvencija, ki lokalni skupnosti omogoča dostop do informacij in soodločanja pri tako pomembnih projektih.
Tudi v vzorcih zemljin iz okolice vrtcev v Kanalu in Desklah so bile ugotovljene povišane vrednosti težkih kovin, ki presegajo vrednosti naravne sestave tal. V Kanalu je bila presežena celo kritična vrednost živega srebra, zaradi česar je bila potrebna draga sanacija, financirana iz občinskega proračuna.
Občani živimo v okolju, ki je bilo zaradi delovanja tovarne v zadnjem desetletju onesnaženo z več kot 300 kilogrami živega srebra!
Smo na točki, ko ne sprašujemo več, kdaj bo potrebna ponovna sanacija, marveč, ali bo sanacija sploh še mogoča. Imajo zemljišča in nepremičnine v naši občini lahko sploh še kakšno vrednost?
Nas ARSO in Ministrstvo za okolje res ščitita?
Pristojni instituciji sta dovolili, da se v občini Kanal izvaja kar petkrat večje onesnaževanje kot je dovoljeno za sežigalnice odpadkov v EU!

Mejna vrednost za
sežigalnice odpadkov v EU
[mg/m3] Mejna vrednost za SALONIT ANHOVO
[mg/m3]
Prah 10 30 (3-krat več)
NOX (dušikovi oksidi) 200 800 (4-krat več)
Benzen 1* 5 (5-krat več)
TOC (skupni organski ogljik) 10 50 (5-krat več)
CO (ogljikov monoksid) 50 Neomejeno! Povprečna vrednost v januarju je znašala 310 mg/m3
*splošna vrednost, Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS 31/2007)

Trditve, da študija o zdravstvenem stanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje občanov (NIJZ) iz leta 2016 ne kaže bistvenih odstopanj v Občini Kanal ob Soči, glede na ostale slovenske občine, niso verodostojne!
Javnosti je zamolčan podatek družinskih zdravnikov v splošnih ambulantah v Desklah in Kanalu ter podatki Interdisciplinarne komisije za poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, ki kažejo bistveno drugačno število obolelih za rakom. Vprašanje, ki se nam zastavlja, je, ali so morda statistične metode v študiji NIJZ presplošne, da bi zaznale specifično stanje v manjšem območju kot so npr. Anhovo, Deskle in Kanal?
Po predstavitvi zdravstvenega stanja prebivalstva v občini Kanal na 17. redni seji, 30. 3. 2017, je bil podan predlog za izredni ekspertni nadzor dveh zdravnikov družinske medicine iz naše občine, četudi so zdravniki navajali zgolj podatke iz svoje ambulante in podatke Interdisciplinarne komisije.
Priznani zdravstveni strokovnjaki so mnenja, da je nehumano, da se okolje in ljudi, ki smo bili v preteklosti izpostavljeni azbestu, dodatno obremenjuje s strupi, ki nastajajo pri kurjenju odpadkov.
Občina Kanal je podeželsko območje z veliko naravne krajine in gozdovi in ne mestno okolje z gostim prometom in s proizvodnimi obrati. Zakaj se torej kakovost zraka v občini Kanal primerja z mestnimi in ne s podeželskimi občinami? Strupi, ki smo jim neposredno izpostavljeni prebivalci občine Kanal, niso upoštevani v meritvah kakovosti zraka, saj v podatkih za javnost najdemo zgolj meritve prašnih delcev PM10, ki jih opravlja tovarna v Anhovem na podlagi lastnih meritev.

Še nekaj podatkov o občini v kateri prebivamo:
Občina Kanal je v sedmih letih (2009 – 1,17 in 2016 – 1,03) med 212 občinami v Sloveniji drastično nazadovala (-0,14) in se je uvrstila le pred občinama Hodoš in Osilnica. Med leti 2008 (6007) in 2017 (5342) se je število prebivalcev v občini Kanal zmanjšalo za – 665
(- 12 %), populacija mladih med 25 in 35 let (894/2008 – 636/2017) pa kar za – 258 (18,6%).
Primerjava prihodkov koncesij, ki se v skladu s koncesijskimi pogodbami nakazujejo v občinski proračun za leti 2015 in 2016:
• Soške elektrarne, 990.000/1.000.000 evrov
• Prirejanje iger na srečo, 400.000/400.000 evrov
• Od lovstva ter sklada kmetijskih zemljišč, 11.500/11.500 evrov
• Odškodnina za rudarjenje, Salonit Anhovo, 13.100/13.100 evrov

Svetniki občine Kanal niso sprejeli priporočil, ki bi ARSO naložil ponovno presojo vplivov na okolje, pred izdajo okoljevarstvenega soglasja, za povečanje izkopa mineralnih surovin v kamnolomu ter s tem glasovali za več kot enkratno povečanje letnega izkopa. Koncesija se podeljuje za 50 let!

Naj na koncu poudarimo, da naš namen NI ZAPRTJE tovarne, saj se zavedamo pomena delovnih mest, želimo pa si predvsem tistih z visoko dodano vrednostjo. Zaradi zdravja ljudi (tudi zaposlenih v tovarni) in okolja, si želimo, da bi tovarna predstavljala čim manjše tveganje ter, da bo njeno delovanje v interesu prebivalcev občine Kanal danes in tudi za prihodnje rodove! To je:
– da z največjo skrbnostjo izkorišča mineralne surovine, ki so nenadomestljiv naravni vir,
– da si prizadeva za proizvodnjo produktov z visoko dodano vrednostjo (kakovosten cement, končni izdelki iz te surovine oz. drugi izdelki in produkti),
– da čim bolj omeji prodajo oz. izvoz polizdelka, cementnega klinkerja v tuje države,
– da čim bolj izkoristi prednost bližine železnice za potrebe prevoza produktov in tako razbremeni zelo obremenjeno Soško cesto,
– da kot gorivo za svojo proizvodnjo v veliki meri uporablja čistejša goriva (plin, mazut) in v manjši meri sekundarna goriva (petrolkoks in 88 različnih vrst odpadkov),
– da v najkrajšem možnem času odstrani razpadajoče azbestne plošče s svoje lastnine,
– sanira lokacijo starega Anhovega ter tako pokaže, da ji je res do ljudi in okolja.

Kako je mogoče, da ljudje nismo sposobni reči “ne“ tistemu, kar nas uničuje in podpiramo to oziroma tistega, ki nam uničuje zdravje? Smo res sposobni reči “da“ tistemu, ki bo uničeval zdravje naših otrok?
Ne prebivam v Anhovem – to ni moj problem!
Je! Zrak se ne zaustavi ali zaokrene v Morskem ali Ložicah. Vsakdo v občini Kanal je izpostavljen strupom, ki nastajajo pri sežiganju odpadkov. Dokazano je, da imajo sežigalnice vpliv tudi na kraje, ki so oddaljeni več deset kilometrov.
Zdaj gre zares!
Smo pripravljeni reči NE?
EKO Anhovo in dolina Soče
društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Srebrničeva ulica 18, 5210 Deskle

Deskle, november 2018, natisnjenih 2000 izvodov

Facebooktwittermail