Občinski svet smo opozorili o nezakonitosti predlaganega sklepa o sprejetju tehničnega popravka 81.člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči

  

Na dnevnem redu 24. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči dne 12.5.2022 je bil pod točko 3. dnevnega reda predlagan SKLEP o sprejetju tehničnega popravka 81. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči, ki ga je predlagal Salonit Anhovo d.d. Predlagatelj se je v obrazložitvi skliceval na odpravo tehnične napake v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN). Po podrobnejši seznanitvi z vsebino sklepa smo ugotovili, da na podlagi obstoječe zakonodaje, ki ureja spreminjanje in dopolnjevanje občinskih prostorskih izvedbenih aktov, predlog sklepa in postopek njegovega sprejemanja nista zakonita, saj na podlagi veljavne prostorske zakonodaje tehnični popravek ni mogoč.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) sicer pod posebnimi pogoji omogoča t.i. “kratek postopek sprememb in dopolnitev”, vendar pa je predlagan sklep zadeval spremembo namembnosti območja, kar pomeni vsebinsko spremembo OPN, ki bi omogočila gradnjo kompleksnih industrijskih objektov na območju, kjer trenutno takšna gradnja ni predvidena.

Z nezakonitostjo predlaganega sklepa smo seznanili županjo in občinske svetnike ter jih pozvali k umiku točke z dnevnega reda. O predlaganem sklepu smo obvestili tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki bi v primeru sprejetja sklepa takoj sprožilo ustrezne postopke pred ustavnim sodiščem in zahtevalo zadržanje izvajanja sklepa. Predlog sklepa je bil na začetku seje umaknjen z dnevnega reda.

Predlagatelj je spremembo OPN utemeljeval z namero o posodobitvi cementarne in izgradnji objektov za zniževanje emisij dušikovih oksidov in organskih snovi ter ogljikovega dioksida. Za načrtovano investicijo potrebuje pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ga na območju nameravanega posega po obstoječi prostorski ureditvi ne more dobiti. V društvu Eko Anhovo podpiramo namero Salonita Anhovo po izgradnji naprav za zmanjševanje emisij, vendar pri tem ne pristajamo na ubiranje bližnjic, kot so podtikanja nezakonitih sklepov v sprejem občinskemu svetu. Nenazadnje smo tudi v društvu Eko Anhovo podali občini pobude za spremembo občinskega prostorskega načrta na istem območju industrijskega kompleksa, v času, ko je občina k temu pozvala vse občane in organizacije v letu 2020 – in vsi še vedno čakamo na obravnavo teh pobud.

Tako smo predlagali da se na območju industrijskega kompleksa prepove nadaljnjo gradnjo kakršnih koli objektov ali postavljanje naprav, ki bi bili namenjeni sosežigu odpadkov, za kar smo se občani odločili že leta 2001 na zakonitem in še vedno veljavnem referendumu. Prav tako smo predlagali, da se vse nove kompleksnejše gradnje in ureditve na tem območju načrtuje z izdelavo podrobnega prostorskega načrta, ki ga je potrebno javno razgrniti in obravnavati, pri čemer sodeluje tudi javnost. Tudi o teh pobudah bo moral odločiti občinski svet, ne le o predlogu industrijskega onesnaževalca!

Zavedati se namreč moramo: glavni razlog za spremembo, ki jo je hotel po bližnjici doseči Salonit Anhovo, ni sama izgradnja objektov za zniževanje emisij, ampak povečanje količine sosežiga odpadkov iz obstoječih 109.000 ton/leto na 220.000 ton/leto (!) in obenem tudi povečanje proizvodnje cementnega klinkerja, kar seveda pomeni tudi veliko povečanje kamionskih prevozov po cestah skozi naše kraje. O tem so nam dejansko govorili na nedavnih predstavitvah v Krajevnih skupnostih, čeprav prikrito v veliko olepšav. Pod krinko “krožnega gospodarstva” pa smo slišali še namero o nadomeščanju naravnih mineralnih surovin z recikliranimi materiali iz gradbeništva – kar odpira vprašanje, ali bo naš kraj postal poleg zbirališča odpadkov za sosežig tudi zbirališče gradbenih odpadkov iz širše okolice…? Visoko zveneče parole o zelenem prehodu in brezogljični cementarni torej ne pomenijo nič drugega kot napoved dodatnih enormnih obremenitev našega okolja.

Zaradi tega mora biti vsak korak, ki je povezan z vprašanji povečanje količine sosežiga v cementarni in povečanje proizvodnje cementnega klinkerja, voden transparentno in ne po nezakonitih bližnjicah. Odločitve o tem pa sprejete z najvišjo mero odgovornosti do prebivalcev in okolja ter ob zavedanju posledic, ki jih takšne odločitve prinašajo.

Prilagamo besedilo opozorila županji in občinskim svetnikom.

File name : Opozorilo-o-nezakonitosti-predloga-sklepa.pdf

Facebooktwittermail