Upravno sodišče: tožba se zavrne, okoljske informacije so javne!

  

Pred iztekom starega leta nas je razveselila lepa novica: Upravno sodišče je zavrnilo tožbo podjetja Salonit Anhovo, s katero je poskušal doseči, da nam ministrstvo za infrastrukturo ne bi razkrilo nekaterih podatkov o dovoljenem območju izkoriščanja mineralnih surovin v kamnolomih.

Že avgusta 2019 smo ministrstvo zaprosili za podatke o dovoljenjih in koncesninah za izkoriščanje laporja in apnenca v kamnolomih. Del podatkov smo dobili, del podatkov pa nam niso želeli razkriti, češ da gre za poslovno skrivnost podjetja. Na to smo se pritožili in Informacijska pooblaščenka je januarja 2020 naši pritožbi ugodila. Njena odločba obsega 12 strani in je lahko z doslednostjo in argumentacijo lep primer, kako bi morali delovati državni organi.

Zoper odločbo Informacijske pooblaščenke je podjetje s pomočjo odvetniške družbe vložilo tožbo na Upravno sodišče in najprej doseglo izdajo začasne odredbe. Toda informacijska pooblaščenka je v postopku vztrajala na svojih argumentacijah, nekatere obrazložitve smo sodišču podali tudi v društvu. Sredi decembra smo nato prejeli sodbo Upravnega sodišča, da se tožba podjetja zavrne, med drugim ker imajo zahtevane informacije nesporno značaj okoljskih informacij, ki so javne, kar pomeni da se nam morajo upravičeno razkriti. Sodba ima 15 strani in menimo, da bo pomembna tudi za marsikateri drug primer izkoriščanja mineralnih surovin.

Ne glede na nasprotovanje in dolg čas, ki je bil potreben do odločitve, lahko dodamo: tudi v bodoče si bomo prizadevali za pridobitev vseh informacij in dovoljenj, ki se nanašajo na naše okolje. In jih še naprej pozorno preučili in tam kjer bo potrebno, ukrepali.

Sodba in odločba so objavljeni na spletni strani Informacijske pooblaščenke.

Facebooktwittermail