Postali smo nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu

  

Veseli sporočamo, da leto 2020 zaključujemo s pomembno pridobitvijo: društvo Eko Anhovo in dolina Soče je uradno postalo nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja.

Tak status pridobijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo številne pogoje, na primer da delujejo nepridobitno, neprofitno in neodvisno od drugih subjektov, predvsem pa da njeno delovanje presega interese njenih članov in je splošno koristno. Pogoji so določeni z zakonom, preverja pa jih pristojno ministrstvo, ki nato odloči o upravičenosti podelitve statusa organizacije v javnem interesu.

V društvu smo v postopku pridobitve statusa izkazali veliko število aktivnosti, ki so pomembno prispevale k obvarovanju okolja pred dodatnim onesnaženjem. Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za področje varstva okolja, je presodilo, da delo društva presega okvirje zadovoljevanja interesov svojih članov in opravlja dejavnosti, ki so v korist širši družbi.

Pridobitev statusa NVO predstavlja velik in pomemben mejnik za društvo, saj prinaša mnogo pravic in razvojnim možnosti. Med njimi lahko izpostavimo naslednje najpomembnejše:

  • kot nevladna organizacija v javnem interesu se lahko vključujemo v postopke izdaje okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj. V njih lahko kot stranski udeleženci v postopku bolj neposredno in učinkovito preverjamo, kako je pri predvidenih posegih v okolje poskrbljeno za varstvo okolja in zdravje ljudi in vplivamo na odločitve o izdaji teh soglasij in dovoljenj;
  • večje možnosti imamo pri pridobivanju sredstev iz različnih razpisov za sofinanciranje iz državnega proračuna;
  • oproščeni smo plačila upravnih taks v različnih postopkih in obenem upravičeni do brezplačne pravne pomoči v morebitnih sporih, ki se nanašajo na zadeve na področju varstva okolja;
  • upravičeni smo do zbiranja sredstev za svoje delovanje, tako da nam občani namenijo 0,5% zneska od svoje dohodnine, ki se sicer nakazuje v državni proračun.

Organizacija, ki deluje v javno korist, pa poleg ugodnosti po predpisih pridobi tudi določen družbeni status, saj v svoje delovanje vključuje širšo javnost s področja svojega delovanja. Delovanje v javnem interesu ji lahko odpira številna vrata pri drugih organizacijah, tako nevladnih, kot državnih in gospodarskih subjektih. In ne nazadnje: status pripomore k njeni prepoznavnosti in promociji njenega delovanja.

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu tako predstavlja pomemben korak na poti razvoja društva in nam hkrati prinaša veliko dodatne motivacije za delo. Kot organizacija v javnem interesu postajamo zanesljiv in kredibilen partner med okoljskimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji.

Veseli smo in ponosni, da je ministrstvo naša prizadevanja prepoznalo za pozitivna in dobronamerna in da pomembno prispevajo k varovanju okolja v Sloveniji. Opogumljeni z novimi ugodnostmi in s priznanjem za kvalitetno delo bomo še močneje zastopali glas za naše domače okolje.

 

Facebooktwittermail